Vedtægter

Vedtægter Tønder Tennis Klub

 § 1


Klubbens navn er Tønder Tennis Klub. Dens hjemsted er Tønder kommune.

 

§ 2


Tønder Tennis Klubs formål er at give medlemmerne mulighed for at dyrke tennissporten.

 

§ 3


Klubben er medlem af DGI og underlagt DGIs love og bestemmelser.

 

§ 4


Som aktivt eller passivt medlem i ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er under 18 år.

Gæster kan – efter gældende reglement – indføres ved et medlem eller ved tilmelding til et bestyrelsesmedlem.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen.

 

§ 5


Klubbens kontingent fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves ved bestyrelsens foranstaltning.

 

§ 6


Når et medlem er kommet i kontingentrestance for 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 14 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt herfor. Vedkommende medlem skal, inden for bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sin forsvar, og kan forlange spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling. Indtil nævnte generalforsamling er medlemmet stadigvæk berettiget til at benytte klubbens faciliteter.

 

§ 7


Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes i løbet af marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel enten ved annonce i den lokale ugepresse, på klubbens hjemmeside eller ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsordenen, første gang 2001.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem af klubben i de sidste 3 mdr. før generalforsamlingen, og som ikke er kontingentrestance.

Valgbar har alle medlemmer over 15 år, men der skal altid være flertal af medlemmer over 18 år i bestyrelsen.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§ 8


Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

  4. Behandling af evt. indkomne forslag.

  5. Valg af bestyrelsen.

  6. Valg af to suppleanter.

  7. Valg af revisor + suppleant.

  8. Eventuelt.                                       

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen.

 

§ 9


Ekstra ordinær generalforsamling, skal indkaldes, såfremt bestyrelsens medlemmer eller 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver en begæring herom.

Generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringerne er modtaget af bestyrelsen, og indkaldelse af bestyrelsen i henhold til reglerne i §7.

Dagsorden skal indeholde oplysning om det/de emner, der ønskes behandlet.

 

§ 10


På generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal, afgøres sagerne ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Forandringer i klubbens vedtægter kan dog kun ske, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Såfremt et medlem af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.

Valg til bestyrelsen skal altid foregå skriftligt.

Referat af generalforsamlingen og dennes beslutninger indføres i protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

 

§ 11


Klubbens ledelse består af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på op til 7 aktive medlemmer, der repræsenterer klubbens i alle forhold. Bestyrelsen konstituerer sig selv og kan blandt klubbens nedsætte udvalg til behandling af specielle emner eller klubaktiviteter. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.
I ulige år afgår 3 medlemmer. I lige år afgår 4 medlemmer.

Bestyrelsen fastlægger selv en forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutninger indføres i skriftlige referater, der gemmes.

 

§ 12


Regnskabsåret følger kalenderåret.

Driftsregnskab og status forelægges, forsynet med påtegning af revisor, den ordinære generalforsamling til godkendelse, og underskrevet af bestyrelsen.

På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år ad gangen revisorer og en revisorsuppleant.

 

§ 13


Ved optagelse af lån over 60.000,- kr. skal vedtagelsen ske ved en generalforsamlingsbeslutning efter samme regler som §10.

 

§ 14


Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i øjemed indkaldt, ekstraordinær generalforsamling.

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvorefter beslutning træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

 

Tønder, den 18. december 2019, vedtaget af generalforsamlingen 

 

 

 

 

 

formand Jakob Vittendorff kasserer Lars Kjærulff

 

 

 

Kim Andresen Leif Lund